Skip to content
SKÅNE

Vårdval Psykoterapi

Vi kan ta emot remisser från vårdcentralen inom ramen för vårdval psykoterapi. Det innebär att du kan gå i tidsbegränsad psykodynamisk psykoterapi (PDT) eller kognitiv beteendeterapi (KBT) för lättare till medelsvår depression, ångest, stress eller för en mer komplex problematik. Frikort/högkostnadsskydd gäller.

KBT - Kognitiv beteendeterapi | PDT - Psykodynamisk psykoterapi

Har du remiss?

Kontakta oss via 1177.se

För dig som har remiss eller har blivit ombedd av din Vårdcentral att hitta ledig tid för behandling ber vi dag att kontakta oss via 1177.se.

Här kontaktar du oss

KBT - Kognitiv beteendeterapi

Syftet med KBT

Syftet med KBT terapi är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som man antar skapar psykologiska problem med mer funktionella, och därmed minska symtom samt förebygga att de återkommer.

KBT - Så går det till

Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden.Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar och vice versa.

Olika KBT-terapier betonar de två perspektiven i olika utsträckning. Medan klassisk beteendeterapi kan handla om att gradvis närma sig det som framkallar obehag till dess att obehaget försvunnit, fokuserar kognitiv terapi på att identifiera och bryta negativa tankemönster. De två perspektiven och teknikerna förekommer dock ofta tillsammans.

Dialektisk beteendeterapi och Acceptance and Commitment Therapy är exempel på vad man kallar tredje vågens KBT. Dessa innehåller influenser från buddhistiskt tänkande i tekniker för att bland annat uppnå medveten närvaro och acceptans.

Oavsett vilket problem som behandlas, kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan behandlaren och patienten. Patienten informeras om arbetssättet, och sedan kartlägger man med en så kallad beteendeanalys vad som utlöser problemen och gör att de kvarstår. Denna utmynnar i en behandlingsplan som provas och utvärderas under behandlingens gång. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp.

PDT - Psykodynamisk psykoterapi

Syftet med PDT

Att ge patienten ökad kontakt med och kunskap om hur han eller hon fungerar i relation till andra och till sig själv och därigenom minska psykiska symtom samt förebygga att de återkommer.

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer med grund i psykoanalytisk teori och ett humanistiskt synsätt. Grundtanken är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer under uppväxten, och att relationer och anknytningen till andra fortsätter att vägleda under livet. Omedvetna försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska symtom och begränsningar. Ordet dynamisk betonar att individens inre liv på så vis kan vara mer eller mindre i balans.

I mötet med patienten är behandlaren engagerad, nyfiken och vill förstå patientens problem och belägenhet. Samarbetet och kontakt jämsides med acceptans är grundförutsättningarna, där acceptans innebär att behandlaren inte värderar och bedömer det som berättats, utan att man vill förstå mening och sammanhang. Man ger inte råd eller anvisningar. Arbetet styrs mera av ett gemensamt undersökande av hur och varför patienten har hamnat ur kurs. Inom vissa skolor är behandlarens tolkning av patientens överföringar-känslor och förhållningssätt från tidigare relationer - en viktig komponent.

Andra skolor lägger större vikt vid den stödjande och bekräftande terapeutiska relationen för att ge patienten en ny möjlighet till tillit, insikt om hur man själv fungerar vad gäller rädslor och försvar, och om möjliga lösningar.